ระบบเครือข่ายไร้สาย NSTRU_WiFi

   ระบบเครือข่ายไร้สาย (NSTRU-WIFI) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดให้ใช้บริการฟรี แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยมีระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (NSTRU Authentication) เพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ซึ้งได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย บริเวณที่มีความต้องการในการใช้งานของทุกชั้นภายในอาคารต่างๆ ทำให้มีจุดให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายมากกว่า 350 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย โดยมีระบบบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายด้วย (Wireless Controller) เพื่อควบคุมการทำงานและการกำหนดการตั้งค่าต่างๆของอุปกรณ์ที่มีจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยให้การรับ ส่งสัญญาณมีการเชื่อมต่อกันได้อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า (WiFi-Roaming)

รูปแสดง แผนผังการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ระบบเครือข่ายไร้สาย (NSTRU-WIFI) ของมหาวิทยาลัยที่เปิดใช้บริการมีชื่อ (SSID) ดังนี้
1. NSTRU-WiFi เปิดให้ใช้บริการฟรี แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
   - บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ระบบตรวจสอบจาก username และ password ซึ่งได้รับจาก NSTRU Passport ของศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ โดยระบบจะกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้งานในแต่ละครั้งที่ Login ผ่านแล้ว
   - บุคคลทั่วไป ให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานได้ที่ หน้าเว็บไซต์ ระบบยืนยันตัวบุคคลแล้ว คลิ๊กเลือก กรณีที่เป็นบุคคลภายนอกโดยระบบจะกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้งานในแต่ละครั้งที่ Login ผ่านแล้ว
2. NSTRU-Smart เปิดให้ใช้บริการฟรี แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ระบบตรวจสอบจาก username และ password ซึ่งได้รับจาก NSTRU Passport ของศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ โดยการเข้าใช้งาน Login เพียงครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ตลอดตามมาตรฐาน Dot1x หรือชื่อเต็ม IEEE 802.1
3. eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider