1. บริการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายแบบใช้สายและแบบไร้สายตามแผนที่ได้กำหนดไว้
2. ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก ภายในมหาวิทยาลัยฯ
3. ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
4. ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
5. บริการติดตั้ง แก้ปัญหา และให้คำปรึกษาต่างๆ  ในการใช้งานระบบโทรศัพท์ (IP-Phone)
6. ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
7. จัดทำสถิติของโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายสารสนเทศ
8. ดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบสำรองไฟฟ้าและระบบทำความเย็น ภายในห้องจัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตหลัก