ประวัติ
 ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานใน สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานรวมบริการ ประสานและให้บริการงาน โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการบริหารจัดการ งานวิชาการและงานบริการของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ประสานและดำเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและระบบเครือข่าย จัดบริการงานคอมพิวเตอร์และให้การฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอก ประสานและจัดบริการงานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ การเรียนการสอน งานวิจัย ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

ปรัชญา/ปณิธาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SMART University of ICT (SMART = Service, Management, Accurate, Resource, Team)

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีการนาไอซีทีมาใช้ในการสนับสนุนการ ดำเนินงานครอบคลุมทุกภารกิจ ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. พัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ที่สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความพร้อม ครอบคลุมภารกิจ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมภารกิจ ถูกต้อง และทันสมัย พร้อมที่จะใช้สนับสนุน การตัดสินใจในการบริหารจัดการทุกระดับ
4. พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และเหมาะสม

วัตถุประสงค์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะทางด้านไอซีทีอย่าง เป็นระบบ
2. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอซีทีที่ครอบคลุม ได้มาตรฐานสากล และ ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการแก่ผู้ใช้บริการ
3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศตรงกับความต้องการและสะดวกในการใช้งานของ ผู้ใช้บริการ
4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรไอซีทีแบบรวมศูนย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด