สำรวจ วางแผนและออกแบบ เพื่อขยายและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เช่น เมื่อมีอาคารเกิดขึ้นใหม่หรือมีความต้องการใช้ระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตก็จะดำเนินการสำรวจวางแผนและออกแบบระบบให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้รับบริการและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด