ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี FTTX

   มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี FTTx สำหรับให้บริการภายในห้องพักทุกห้องของหอพักนักศึกษา และบ้านพักบุคลากร เพื่อใช้สำหรับงานค้นคว้าหาข้อมูลการเรียนการสอนที่สะดวกและรวดเร็วรวมทั้งหมด 720 จุด

   FTTx ใช้เรียกลักษณะโครงสร้างของระบบเครือข่ายอินเตอร์ความเร็วสูงโดยใช้สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) แทนสายโลหะทองแดง ซึ่งทำให้คุณภาพ ท้ังด้านความเร็วในการ รับ-ส่ง สัญญาณ สูงกว่าสายโทรศัพท์ ที่เรารู้จักกันในระบบ ADSL หลายเท่า ซึ่งมีความเร็วได้สูงเป็น กิกะบิตต่อวินาที (Gbps)

ข้อดีของ FTTx

  1. มีการลดทอนสัญญาณต่ำ แต่รองรับความเร็วที่สูงสายไฟเบอร์ออฟติก ถือว่ามีการลดทอนของสัญญาณต่ำกว่า ADSL อย่างมาก
  2. บรรจุข้อมูลได้เป็นจำนวนมากมีความกว้างของช่องสัญญาณที่สามารถส่งข้อมูลไปได้ ยิ่งกว้างมากก็ยิ่งทำให้ส่งข้อมูลได้เร็ว
  3. โครงสร้างของสายมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ทนทาน
  4. ไฟไม่ดูดเพราะ สายใยแก้วนำแสงนั้นไม่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนนำไฟฟ้า ไม่เกิดการเหนี่ยมนำสัญญาณรบกวน
  5. ข้อมูลมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นระบบปิด
  6. รองรับจำนวนผู้ใช้งานได้เยอะ สำหรับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ระบบนี้ทำให้กระจายลูกข่ายได้อย่างมหาศาล

รูปที่1 แสดงแผนผังระบบเครือข่ายแบบ FTTX ภายในมหาวิทยาลัย