1. บริการต่างๆ ตามนโยบายการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ NSTRU-Net ได้แก่

   1.1 ให้บริการหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบใช้สายและไร้สายภายในมหาวิทยาลัยฯ

   1.2 ให้บริการหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server)

   1.3 ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ชื่อ .nstru.ac.th

   1.4 ให้บริการตรวจสอบการใช้งานแบนด์วิดท์ (Bandwidth) ของมหาวิทยาลัย

2. ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ได้แก่

   2.1 ตรวจสอบและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายรูปแบบต่างๆ จากผู้ไม่หวังดี

   2.2 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าใช้งานเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

   2.3 ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ผ่านโปรแกรมบิททอเร้น

3. รับแจ้งปัญหาจากช่องทางต่างๆ จากผู้ใช้บริการ แล้วดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

4. ประชาสัมพันธ์ การบริการแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานด้านการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นระยะ

5. ดำเนินการจัดทำสถิติการให้บริการต่างๆ