1. บริการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายแบบใช้สายและแบบไร้สายตามแผนที่ได้กำหนดไว้

2. ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก ภายในมหาวิทยาลัยฯ

3. ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ

4. ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

5. บริการติดตั้ง แก้ปัญหา และให้คำปรึกษาต่างๆ  ในการใช้งานระบบโทรศัพท์ (IP-Phone)

6. ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

7. จัดทำสถิติของโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายสารสนเทศ

8. ดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบสำรองไฟฟ้าและระบบทำความเย็น ภายในห้องจัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตหลัก