1. ประสานงานกับผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และควบคุมการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับบริการจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจำนวน 2 ลิงค์ ด้วยกันคือ

          - บริการอินเตอร์เน็ตของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ความเร็วที่ได้รับปัจจุบัน 10Gbps

          - บริการอินเทอร์เน็ตของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ความเร็วที่ได้รับปัจจุบัน 950Mbps

2. ประสานงานกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์ (VoIP) เมื่อมีปัญหาหรือตรวจสอบและแก้ปัญหาการใช้งาน เพื่อให้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ (IP-Phone) สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ประสาน และกำกับให้บริษัทคู่สัญญาในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงสร้างด้านเครือข่ายสารสนเทศ ดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่กำหนดไว้

4. ประสานกับเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผิดชอบเครือข่ายของ คณะ, สำนักงาน, หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อวางแผนการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ