รายงานการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ หรือ Access Point กว่า 350 จุดครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อตอบรับนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป

อาคาร 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา

อาคาร 2

อาคาร 3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

อาคาร 4 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคาร 5 สหกรณ์ออมทรัพย์

อาคาร 6 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 หลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร

อาคาร 8 สำนักงาน วิทยาลัยศิลปวัฒนธรรม

อาคาร 9 บัณฑิตวิทยาลัย

อาคาร 10 ภาควิชาเคมีและฟิสิกส์

อาคาร 11 คณะวิทยาศาสตร์

อาคาร 12 คณะครุศาสตร์

อาคาร 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์

อาคาร 14 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ เคียงคีรี

อาคาร 15 หอสมุดกลาง

อาคาร 16 อาคาร เรียนรวม

อาคาร 17 ศูนย์สืบสารงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น

อาคาร 18 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคาร 20 คณะวิทยาการจัดการ

อาคาร 21 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

อาคาร 22 คณะเทคโนโลฯ (โรงฝึกงานการผลิต)

อาคาร 23 คณะเทคโนโลฯ (โรงฝึกงานเครื่องกล)

อาคาร 24 คณะเทคโนโลฯ (โรงฝึกงานก่อสร้าง)

อาคาร 25 คณะเทคโนโลฯ (โรงฝึกงานเซรามิกส์)

อาคาร 26 คณะครุศาสตร์ ภาควิชาประถมวัย

อาคาร 27 ภาควิชา จิตรกรรมและออกแบบนิเทศศิลป์

อาคาร 28 ศูนย์วัฒนธรรม

อาคาร 29 สำนักงานอธิการบดี

อาคาร 30 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี