ระบบจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ชื่อ .nstru.ac.th

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ขึ้นทะเบียนชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายใต้ชื่อ " nstru.ac.th " และ " มรภนศ.ศึกษา.ไทย " โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ควบคุมและให้บริการรับจดทะเบียนโดเมนเนมโดยรับผิดชอบดูแลจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ให้กับ คณะ สำนักงาน หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยตามที่ร้องขอเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ การขอจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .nstru.ac.th ด้วย ระบบ Domain Name System (DNS) นี้เป็นระบบจัดการแปลงชื่อไปเป็นหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูลแบบลำดับชั้นเพื่อใช้เก็บข้อมูลที่เรียกค้นได้อย่างรวดเร็ว กลไกหลักของระบบ DNS คือ ทำหน้าที่แปลงข้อมูลชื่อไปเป็นหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) หรือทำกลับกันได้ นอกจากนี้เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีแทรกแซงกระบวนการทำงาน หรือบิดเบือนข้อมูลที่ไม่ได้มาจาก DNS Server ของโดเมนเนมจึงต้องเพิ่มความปลอดภัยด้วย DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบจดทะเบียนโดเมนเนม ซึ้งปัจจุบันระบบจดทะเบียนโดเมนเนมของมหาวิทยาลัยฯ รองรับการใช้งานด้วยหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) แบบ IPV4 และ IPV6