ความสำคัญของการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ความหมาย

  พฤติกรรม  หมายถึง  การกระทำหรือการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ และความคิดและความรู้สึกเพื่อตอบสนองสิ่งเร้า พฤติกรรมจัดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่แสดงออกมาให้เห็น รวมทั้งที่ซ้อนเร้นไว้ภายใน และพฤติกรรมที่บุคคลอื่นสามารถสังเกตเห็นได้ดี

  ผู้ใช้หรือผู้บริโภค หมายถึง ผู้ใช้บริการ บุคคล หรือใครก็ตามที่กิน หรือใช้สินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของตนเองทั้งทางด้านร่างกาย และทางด้านจิตใจ

  อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยการเชื่อมโยงระหว่างระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกันได้มีความสะดวกรวดเร็ว

ความสำคัญ

1. อินเทอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถถ่ายโอนข้อมูล และติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว

2. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญ

3. อินเทอร์เน็ตสามมารถนำมาประยุกต์ในทางการศึกษาได้

4. การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ของผู้เรียน

ประเภท

1. เพศและกลุ่มอายุของผู้ใช้ พบว่าผู้ชายใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าผู้หญิง

2. ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์

3. ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต

4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต

5. วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต

6 .เครื่องมีในการใช้อินเทอร์เน็ต

7. ประเภทของสารสนเทศ

ลักษณะความแตกต่างของความต้องการพฤติกรรมผู้ใช้

1. อายุหรือวัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างในเรื่องความคิดและพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

2. เพศ ความแตกต่างทางเพศทำให้พฤติกรรมของการใช้อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน

3. การศึกษา เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เพราะคนได้รับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน

รุป

  ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต คือ ประสบการณ์และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การได้รับการอบรมความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ ความสะดวกในการใช้เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสาร และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของผู้ใช้