เพื่อให้การใช้ไอพีแอดเดรส และชื่อโดเมนของเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงให้กำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ไอพีแอดเดรสและชื่อโดเมนของเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไว้ดังนี้

1. ในประกาศนี้

เครือข่าย หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชภายใต้การดูแลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน หมายถึง คณะ สำนัก  สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่าหรือหน่วยงานอื่นในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กลุ่มกิจกรรม หมายถึง ชมรม หรือกลุ่มความสนใจที่มีสมาชิกเป็นนิสิต หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2. การจัดสรรไอพีแอดเดรส

  ไอพีแอดเดรสของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำหน้าที่บริหารจัดการ

  ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำหน้าที่จัดสรรไอพีแอดเดรสให้กับหน่วยงาน ตามที่ร้องขอเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปรับเปลี่ยนไอพีแอดเดรสที่ได้จัดสรรให้กับหน่วยงานจากหมายเลขเดิมเป็นหมายเลขใหม่ได้ตามหลักวิชาการ   เพื่อให้สามารถบริหารและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การจัดการชื่อโดเมน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ขึ้นทะเบียนชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชภายใต้ชื่อ “nstru.ac.th” โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับภาระชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนและค่าบำรุงรักษาชื่อโดเมน

  ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำหน้าที่ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนประจำหน่วยงานและชื่อเครื่องภายใต้ชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  หน่วยงานมีสิทธิ์ในการใช้ชื่อโดเมน nstru.ac.th โดยยื่นเรื่องขออนุมัติต่อผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คำขออนุมัติจะต้องลงนามรับรองโดยคณะบดี หรือผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่า

  โครงการพิเศษหรือโครงการใดๆ ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสามารถขอจดชื่อโดเมนประจำโครงการได้ โดยหากเป็นโครงการระดับหน่วยงานให้จดทะเบียนภายใต้ชื่อโดเมนย่อยประจำหน่วยงานนั้น หรือในกรณีที่เป็นโครงการระดับมหาวิทยาลัยจะสามารถยื่นขอจดชื่อโดเมนภายใต้ชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้

  กลุ่มกิจกรรมมีสิทธิ์ในการขอใช้ชื่อโดเมนประจำกลุ่มกิจกรรมได้โดยต้องมีหัวหน้ากลุ่มกิจกรรม และหัวหน้าหน่วยงานระดับภาควิชาหรือเทียบเท่าที่หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมนั้นสังกัดอยู่ลงนามเห็นชอบและยื่นเรื่องขออนุมัติต่อผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  การใช้ไอพีแอดเดรสของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนนอกสารระบบชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดยมิได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้าม ยกเว้นกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าดำเนินการยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องขอจดทะเบียนชื่อโดเมนนอกสาระบบ การอนุมัติจดทะเบียนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีอำนาจหน้าที่ออกระเบียบปฏิบัติการจดทะเบียนโดเมน และบริหารการใช้ชื่อโดเมนให้สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช