ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อให้การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงให้กำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ไว้ดังนี้

1. ในประกาศนี้
  เครือข่าย หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชภายใต้การดูแลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทรัพยากร หมายถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลภายใต้การดูแลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ผู้ใช้ ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ ได้รับอนุญาตให้ใช้เครือข่าย

2. บททั่วไป 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส่งเสริมและสนับสนุนใหั นักศึกษาและบุคลากรใช้งานเครือข่ายเพื่อดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายฉบับนี้   สอดคล้องกับนโยบายระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งมุ่งหวังให้การใช้เครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ ออกระเบียบวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายให้สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้

3. สิทธิการใช้เครือข่าย
  สิทธิการใช้เครือข่ายเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะ (Privilege) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมอบให้ บุคคลหรือ หน่วยงานที่ได้รับสิทธิไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นได้ ผู้ใช้ต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและไม่ละเมิดความเป็นสวนตัวของผู้ใช้รายอื่นตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดและตามกฎหมายกำหนด

4. ตัวอย่างการใช้งานที่ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติ
  4.1 การใช้เครือข่ายเพื่อกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย
  4.2 การเข้าใช้เครือข่ายด้วยบัญชีของผู้อื่นทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี
  4.3 การเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นเพื่อคัดลอก แก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติม โดยไม่ได้รับอนุญาต
  4.4 การเผยแพร่และ/หรือการเข้าถึงสื่อลามกอนาจาร
  4.5 การใช้ทรัพยากรและเครือข่ายเพื่อเปิดให้บริการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
  4.6 การใช้ทรัพยากรและเครือข่ายเพื่อประกอบธุรกิจ
  4.7 การนำไอพีแอดเดรสของมหาวิทยาลัยไปขึ้นทะเบียนชื่อโดเมนโดยไม่ได้รับอนุญาต
  4.8 การใช้เครือข่ายอื่นใดที่ขัดต่อนโยบายและระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

5. การฝ่าฝืนระเบียบและการพิจารณาโทษ
  ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลของการกระทำที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้และ/หรือบัญชีผู้ใช้  ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนประกาศ ฉบับนี้จะถูกพิจารณาระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ พิจารณาโทษแก่ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนประกาศนี้