1. จุดประสงค์
  ระเบียบฉบับนี้กำหนดขึ้นให้ผู้ใช้งานถือปฏิบัติเพื่อให้การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง กับปณิธาน และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ บรรลุจุดประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. คงไว้ซึ่งการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
  2. ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
  3. ปกป้องและรักษาซึ่งเอกภาพของข้อมูลและและทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
  4. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจถึงหลักปฏิบัติการใช้เครือข่ายตามหลักจริยธรรมและหลักกฎหมาย
 
2. ขอบเขต
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่บริหารงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยระเบียบปฏิบัติในเอกสารฉบับนี้ครอบคลุมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
  คำว่า “เครือข่ายคอมพิวเตอร์” หมายถึง คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย (ได้แก่ อุปกรณ์เครือข่าย เช่น เราเตอร์ สวิตช์ ฯลฯ) ระบบโทรคมนาคม (ได้แก่ระบบที่ใช้เพื่อการสื่อสาร เช่น ระบบโทรศัพท์ ใยแก้วนำแสง ฯลฯ) หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเครือข่ายอื่นซึ่งมิได้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแต่ได้เชื่อมต่อเพื่อขอใช้บริการอยู่กับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้ถือว่าอยู่ภายใต้ระเบียบปฏิบัตินี้เช่นกัน
  คำว่า “ข้อมูล” หมายถึง เอกสาร แฟ้มข้อมูล ข้อความ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ ซึ่งจัดเก็บในคอมพิวเตอร์หรือส่งถ่ายระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย หรือระบบสารสนเทศอื่น
 
3. ภาระหน้าที่
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งต้องอาศัยการประสานงานและความร่วมมือจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ช่วยดูแลเครือข่ายที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดเตรียมไว้ให้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
  3.1 ดูแลและบริหารเครือข่ายเพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ
  3.2 สร้างเส้นทางเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังหน่วยงานในระดับคณะ สำนัก สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่าเพื่อให้สามารถเชื่อมเข้าสู่เครือข่ายได้ คณะ สำนัก สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่าสามารถขยายเครือข่ายภายในหน่วยงานเอง โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
  3.3 กำหนดนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยและดำเนินการตามนโยบายนั้น ตามหลักวิชาการเพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย
  3.4 ฝึกอบรมผู้ใช้และผู้ดูแลระบบให้ทราบถึงวิธีการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย
  3.5 จัดหาและใช้ระบบบันทึก ระบบตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย
  3.6 กำหนดมาตรการและการดำเนินการเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกภาพและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลโดยจัดหาหรือจัดให้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้
     3.6.1 การกำหนดให้มีชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
     3.6.2 การจำกัดการใช้งานระบบที่ต้องอนุญาตเฉพาะผู้มีอำนาจหน้าที่
     3.6.3 การตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ
     3.6.4 การสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบ
     3.6.5 การติดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
  3.7 ออกระเบียบหรือข้อปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายให้สอดคล้องกับระเบียบฉบับนี้
 
4. ผู้ดูแลระบบ
  "ผู้ดูแลระบบ" หมายถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทำหน้าที่ดูแลคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้บริการได้อย่างมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
  4.1 ผู้ดูแลระบบมีสิทธิปรับตั้งระบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ
  4.2 ผู้ดูแลระบบมีสิทธิยุติการทำงานของโปรเซสที่สร้างภาระให้ระบบ หรืออาจทำให้เกิดปัญหากับการใช้งานต่อผู้ใช้ส่วนรวม
  4.3 ผู้ดูแลระบบมีสิทธิบีบอัดเพื่อลดขนาดแฟ้มข้อมูลของผู้ใช้ เพื่อบรรเทาปํญหาที่อาจเกิดจากเนื้อที่เก็บข้อมูลไม่พอเพียง
  4.4 ผู้ดูแลระบบมีสิทธิกลั่นกรอง บริหารการใช้ช่องสัญญาณเครือข่าย จำกัดการเข้าถึงข้อมูล ทั้งข้อมูลที่อยู่ภายในเครือข่ายและภายนอกเครือข่าย เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการใช้เครือข่ายและการใช้งานตามพันธกิจมหาวิทยลัย
  4.5 ผู้ดูแลระบบมีอำนาจที่จะจำกัด ระงับ หรือเพิกถอนสิทธิ์การใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บัญชีทราบล่วงหน้า หากตรวจพบผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือกระทำการใดที่อาจสร้างความเสียหายให้กับระบบ หรือตรวจพบการลักลอบใช้บัญชี
  4.6 ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าถึงวันเวลาที่ต้องปิดระบบเพื่อบำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบซึ่งส่งผลให้ต้องหยุดบริการใน ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินผู้ดูแลระบบอาจจำเป็นต้องปิดระบบอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าได้การบำรุงรักษาระบบให้ดำเนินการ ตามข้อปฏิบัติว่าด้วยการบำรุงรักษา ระบบที่ประกาศโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
5. ผู้ใช้
  “ผู้ใช้" หมายถึงบุคคลใดที่มีบัญชีคอมพิวเตอร์ที่ออกให้โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อให้การบริหารระบบเป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้ใช้มีหน้าที่ให้ข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้องเพื่อขอเปิดบัญชีผู้ใช้
  ผู้ใช้จะมีบัญชีหนึ่งบัญชีต่อผู้ใช้หนึ่งราย บุคคลที่มิได้อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สามารถขอมีบัญชีผู้ใช้ได้โดยการขออนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโดยคำแนะนำของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ผู้ใช้มีระยะเวลาการใช้ บัญชีดังกำหนดต่อไปนี้
ผู้ใช้มีภาระหน้าที่และข้อปฏิบัติตามที่ได้ลงนามไว้ในข้อตกลงการใช้เครือข่าย
 
6. ความเป็นส่วนตัว
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่ตรวจตราการใช้เครือข่ายของผู้ใช้รายใดรายหนึ่งในกรณีปกติ แต่มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการติดตั้งเครื่องมือฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์เพื่อบันทึกและเฝ้าระวังการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อคงไว้ซึ่งการให้บริการอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฏหมายบัญญัติ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยคงไว้ซึ่งอำนาจในการจำกัด ระงับ หรือเพิกถอนสิทธิ์การใช้ระบบสารสนเทศ และดำเนินการสืบสวน เมื่อได้รับรายงาน การแจ้งเตือน หรือตรวจพบการกระทำใดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงปลอดภัย ปัญหาเสถียรภาพ หรือการกระทำที่ขัดต่อนโยบาย หรือพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย หรือกฏหมายของรัฐ
 
7. มาตรการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนระเบียบ
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ออกระเบียบปฏิบัติในการจำกัด ระงับ หรือเพิกถอนสิทธิ์ การใช้เครือข่ายของผู้ฝ่าผืนระเบียบ ตลอดจนระงับหรือจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลขัดต่อระเบียบ นโยบาย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย หรือกฏหมายของรัฐ ในกรณีสำคัญให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานการฝ่าฝืนระเบียบให้หน่วยงานต้นสังกัดและ/หรือมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงโทษ