1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายสารสนเทศ

2. วางแผน และออกแบบ เพื่อขยายและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

3. ประสาน และกำกับให้บริษัทคู่สัญญาในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงสร้างด้านเครือข่ายสารสนเทศ ดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่กำหนดไว้

4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลัก แก่มหาวิทยาลัย

5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรอง และเป็นผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์แบบไอพี (IP Phone) แก่มหาวิทยาลัย

6. ดูแลตรวจสอบแก้ปัญหาการเชื่อมต่อและการทำงานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลัก

7. ดูแลตรวจสอบเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักผ่านอุปกรณ์

8. ดูแลตรวจสอบแก้ปัญหาการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Conputer Server)

9. ดูแลตรวจสอบแก้ปัญหาการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมการทำงานและให้บริการระบบเครือข่าย ( Controller Network)

10. ดำเนินการจัดทำ และปรับปรุงผังการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศประเภทต่างๆให้เป็นปัจจุบัน