1. บริการดูแลและรับจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ชื่อ .nstru.ac.th
2. บริการดูแลและกำหนดหมายเลข IP Address ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แก่ คณะ หน่วยงาน สำนักงาน
3. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับงานการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสารสนเทศแก่บุคคลากร ภายในมหาวิทยาลัย