1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายสารสนเทศ
2. วางแผน และออกแบบ เพื่อขยายและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
3. ประสาน และกำกับให้บริษัทคู่สัญญาในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงสร้างด้านเครือข่ายสารสนเทศ ดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. บริการติดตั้ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (NSTRU-WiFi) ให้กับ คณะ หน่วยงาน สำนักงาน โรงเรียนสาธิต หอพัก บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย
5. บริการหมายเลข IP Address ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบ IP Vlan อัตโนมัติ ให้กับผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อมีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัย
6. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับงานการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสารสนเทศแก่บุคคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
7. บริการซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาการทำงานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (NSTRU-WiFi) ให้กับ คณะ หน่วยงาน สำนักงาน โรงเรียนสาธิต หอพัก บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย
8. บันทึกจำนวนของ อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (NSTRU-WiFi) ทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัย