1. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับงานการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสารสนเทศแก่บุคคลากร ภายในมหาวิทยาลัย

2. ดำเนินการตรวจสอบการทำงานการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เครือข่ายหลักและอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

3. บริการซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาการทำงานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบใช้สาย (Switch L2) ให้กับ คณะ หน่วยงาน สำนักงาน โรงเรียนสาธิต หอพัก ภายในมหาวิทยาลัย

4. บริการซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาการทำงานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (NSTRU-WiFi) ให้กับ คณะ หน่วยงาน สำนักงาน โรงเรียนสาธิต หอพัก บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย

5. สำรองไฟล์ข้อมูล (Backup Data Config) การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์