ระบบเครือข่ายไร้สาย (NSTRU-WIFI) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดให้ใช้บริการฟรี แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยมีระบบ NSTRU Authentication เพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ

ระบบเครือข่ายไร้สาย (NSTRU-WIFI) ของมหาวิทยาลัยที่เปิดใช้บริการมีชื่อ (SSID) ดังนี้

1. NSTRU-WiFi เปิดให้ใช้บริการฟรี แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

   - บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ระบบตรวจสอบจาก username และ password ซึ่งได้รับจาก NSTRU Passport ของศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ โดยระบบจะกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้งานในแต่ละครั้งที่ Login ผ่านแล้ว

   - บุคคลทั่วไป ให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานได้ที่ หน้าเว็บไซต์ ระบบยืนยันตัวบุคคลแล้ว คลิ๊กเลือก กรณีที่เป็นบุคคลภายนอกโดยระบบจะกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้งานในแต่ละครั้งที่ Login ผ่านแล้ว

2. NSTRU-Smart เปิดให้ใช้บริการฟรี แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ระบบตรวจสอบจาก username และ password ซึ่งได้รับจาก NSTRU Passport ของศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ โดยการเข้าใช้งาน Login เพียงครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ตลอดตามมาตรฐาน Dot1x หรือชื่อเต็ม IEEE 802.1

3. eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)

   - วิธีการใช้งาน eduroam