ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช NSTRU_Net

  โครงสร้างพื้นฐานของการออกแบบระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจึงนับว่ามีความสำคัญสำหรับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถาบันการศึกษา

 

ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับ ISP จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจำนวน 2 Link ดังนี้

  1. บริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ้งทางมหาวิทยาลัยใช้เป็น ลิงค์หลัก ความเร็วที่ได้รับอยู่ที่ 2Gbps หมายเลข IP Address ที่ได้รับ
  • IPV4 : 202.29.33.1/24
  • IPV6 : 2001:3C8:9402:AAAA::1/64
  1. บริการอินเทอร์เน็ตของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ้งทางมหาวิทยาลัยใช้เป็น ลิงค์สำรอง กรณีที่ (UniNet) ลิงค์หลักมีปัญหา ความเร็วที่ได้รับอยู่ที่ 900/900Mbps หมายเลข IP Address ที่ได้รับ
  • IPV4 : 61.7.241.128/27

การออกแบบระบบเครือข่าย มีเกณฑ์ในการพิจารณาออกแบบดังนี้

1. เพื่อให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์รองรับการสื่อสารข้อมูลที่มีความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า 100Mbps)

2. เพื่อแยกส่วนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของงานบริหารและงานบริการการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจน

3. เพื่อให้เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก

4. ระบบเครือข่ายจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่นิยมในการใช้งาน 

  เครือข่ายย่อยของแต่ละเครือข่ายมีเทโปโลยีแบบดาวทำงานที่ IOS Network Layer 2 และเชื่อมโยงกันไปที่ Internet Backbone ในลักษณะ Callapsed backbone ที่ IOS Network Layer 3 เครือข่ายย่อยแต่ละเครือข่ายมีโครงสร้างเป็นแบบ Collapsed backbone เช่นกันโดยการเชื่อมโยงระหว่างอาคารใช้สายใยแก้วนำแสง และการเชื่อมโยงภายในอาคารใช้สายคู่ตีเกลียว (Unshieled Twisted Pair : UTP) Category 5E หรือ Category 6 ซึ่งมี อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ที่ช่วยในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายและทำงานที่ IOS Network Layter 2

  Collapsed backbone เป็น backbone ที่สามารถวางใจได้ในการเชื่อมโยงและเป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆไว้ที่เป็นศูนย์กลางของระบบซึ่ง backbone ของมหาวิทยาลัยสามารถติดตั้งได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

 ข้อกำหนดของ Backbone LAN

1. Network Protocal Support : TCP/I

2. Management Protocal System : SNMP

3. Backbone Capcity : 100-1000 Mbps

  โปรโตคอลที่ใช้งาน Transmission Control Protocal/Internet Protocal (TCP/IP) เป็นโปรโตคอลหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย

  เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต (Ethernet Technology) เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกัน เพราะเป็นเทคโนโลยีทีนิยมใช้แพร่หลายทั่วโลก สามารถขยายขอบเขตของการใช้งานได้อย่างเป็นอิสระ และมีความคงทนของเครือข่ายหากเกิดความเสียหาย ซึ่งจะทำให้การทำงานชะงักงันเฉพาะส่วนที่เสียหายเท่านั้น

ตารางแสดง ข้อมูลเฉพาะของเครือข่าย

ขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth)

  สกอ. (UniNet) กับ ม.ราชภัฎนครศรีฯ

         2Gbps

  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับ ม.ราชภัฎนครศรีฯ

      900Mbps

  เครือข่ายหลัก (Campus Backbone) กับ อาคารต่างๆภายใน ม.ราชภัฎนครศรีฯ

   1,000Mbps

  จุดใช้บริการ (Bandwidth to Destop) ภายในอาคารต่างๆ ของ ม.ราชภัฎนครศรีฯ

  100-1,000Mbps

โครงข่ายใยแก้วนำแสง (Optical Backbone)

  ระหว่างอาคาร คณะ, สำนักงาน, หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย

  38 อาคาร

  ระหว่างอาคาร หอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย

  5 อาคาร