ระบบจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ชื่อ “nstru.ac.th”

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ขึ้นทะเบียนชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชภายใต้ชื่อ “nstru.ac.th” โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ให้บริการรับจดทะเบียนโดเมนเนมและจัดสรรไอพีแอดเดรสให้กับ คณะ สำนักงาน หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยตามที่ร้องขอเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ตารางแสดง การจดทะเบียนโดเมนเนมเว็บไซต์ ภายใต้ชื่อ “nstru.ac.th”

ลำดับ

ชื่อ เว็บไซต์

เว็บไซต์ บริการ

สังกัด

1

http://edu.nstru.ac.th

เว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ (ใหม่)

คณะครุศาสตร์

2

http://edu-depisa.nstru.ac.th

เว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ (เก่า)

3

http://sciedu.nstru.ac.th

เว็บไซต์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป

4

http://human.nstru.ac.th

เว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5

http://manage.nstru.ac.th

เว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

 

6

http://internship.bizcom.nstru.ac.th

เว็บไซต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7

www.sct.nstru.ac.th

เว็บไซต์ คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

8

http://scicenter.nstru.ac.th

เว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์

9

http://hvd.nstru.ac.th

เว็บไซต์ แบบสำรวจแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงของประเทศไทย

10

http://emarketing.nstru.ac.th

เว็บไซต์ เส้นทางท่องเที่ยว

11

http://techno.nstru.ac.th

เว็บไซต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12

http://ird.nstru.ac.th

เว็บไซต์ หน่วยวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานอธิการบดี

13

http://eq.nstru.ac.th

เว็บไซต์ ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

14

http://secretary.nstru.ac.th

เว็บไซต์ งานเลขานุการ

15

http://radio.nstru.ac.th

เว็บไซต์ สถานีวิทยุเสียงมหาชัย

16

http://plan.nstru.ac.th

เว็บไซต์ กองนโยบายและแผน

17

http://dspace.nstru.ac.th

เว็บไซต์ คลังข้อมูลดิจิทัล

18

http://rusport.nstru.ac.th

เว็บไซต์ กีฬาบุคลากร

19

http://student.nstru.ac.th

เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

20

http://dorm.nstru.ac.th

เว็บไซต์ หอพักนักศึกษา

21

http://alumni.nstru.ac.th

เว็บไซต์ งานศิษย์เก่า

22

http://regis.nstru.ac.th

เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 

23

http://esmart.nstru.ac.th

เว็บไซต์ เลือกบริการ

24

http://struc.nstru.ac.th

เว็บไซต์ ระบบการจัดการฐานข้อมูลหลักสูตร

25

http://borrow.nstru.ac.th

เว็บไซต์ ระบบเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณท์

26

www.nstru.ac.th

เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

27

http://race.nstru.ac.th

เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

28

http://outreach.nstru.ac.th

เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ

29

http://ipphone.nstru.ac.th

เว็บไซต์ ระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย

30

http://lc.nstru.ac.th

เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา

31

http://sraritnet.nstru.ac.th

เว็บไซต์ เครือข่าย สวท.

32

http://arc.nstru.ac.th

เว็บไซต์ หอสมุดกลาง

33

http://lib.nstru.ac.th

เว็บไซต์ หอสมุดกลาง การสืบค้น

34

http://noc.nstru.ac.th

เว็บไซต์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

35

http://nms.nstru.ac.th

เว็บไซต์ มอนิเตอร์การใช้งานระบบเครือข่าย

36

http://fttx.nstru.ac.th

เว็บไซต์ มอนิเตอร์การใช้งานระบบเครือข่าย fttx

37

http://ntp.nstru.ac.th

เว็บไซต์ มอนิเตอร์เวลา

38

http://clearpass.nstru.ac.th

เว็บไซต์ ระบบยืนยันตัวบุคคล

39

http://rdi.nstru.ac.th

เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

40

http://journal.nstru.ac.th

เว็บไซต์ วารสาร

41

http://graduate.nstru.ac.th

เว็บไซต์ บัณฑิตมหาวิทยาลัย

บัณฑิตมหาวิทยาลัย

 

42

http://ethesis.nstru.ac.th

เว็บไซต์ ระบบติดตามวิทยานิพนธ์

43

http://seminarcraft.nstru.ac.th

เว็บไซต์ ลงทะเบียนอบรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

44

http://satit.nstru.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียนสาธิต

โรงเรียนสาธิต