Network Management System เป็นการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจัดการทรัพยากรในระบบเครือข่ายหนึ่ง ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการดูแลปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ให้มากจนเกินไปเพื่อนำมาตัดสินใจต่อการจัดการระบบเครือข่าย

การบริหารจัดการเครือข่าย

  การบริการจัดการระบบเครือข่ายเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Network Administrator ซึ่งมีหน้าที่หลักในการทำให้ระบบเครือข่ายใช้งานได้ตลอดเวลา ดังนั้นลักษณะการบริหารจัดการระบบเครือข่าย จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเฝ้าระวังการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย และการประเมินประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย Network Administrator จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับเฝ้าระวัง ทดสอบ ตรวจเช็คสภาพ ตั้งค่า และควบคุมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครือข่ายได้

มาตรฐานการบริการจัดการเครือข่าย

1.การบริหารประสิทธิภาพ (Performance Management) มีจุดประสงค์หลักคือ การทำบัญชี Host และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตรวจวัด รายงาน วิเคราะห์ และควบคุมประสิทธิภาพ เช่น ปริมาณการใช้งาน และอัตราการส่งผ่านข้อมูล รวมถึง เส้นทางการรับ-ส่งข้อมูล (เน้นประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่าย)

2.การบริหารข้อผิดพลาด (Fault Management) มีจุดประสงค์หลักคือ การเก็บประวัติ (log) การตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเครือข่าย โดยเน้นที่การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา เช่น อุปกรณ์เครือข่ายชำรุด

3.การบริหารการกำหนดค่าเบื้องต้น (Configuration Management) มีจุดประสงค์หลักคือ การบริหารค่าที่จะต้องกำหนดเบื้องต้น ของอุปกรณ์เครือข่าย เช่น IP Address, port no เป็นต้น

4.การบริหารบัญชีผู้ใช้ (Accounting Management)การจัดการบัญชีผู้ใช้ และกลุ่มผู้ใช้งานระบบโดยมีจุดประสงค์หลักคือ การเก็บประวัติ (Log) การสร้าง การใช้งาน การควบคุมการใช้งานทรัพยากรเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ใช้งานเครือข่าย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดโควตา สิทธิการใช้ ซึ้งก่อนจะเริ่มใช้งานระบบเครือข่าย จำเป็นต้องมีการกำหนดชื่อผู้ใช้งาน และกลุ่มผู้ใช้งานระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการเครือข่าย และทำให้สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานเครือข่ายได้

5.การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (Security Management) มีจุดประสงค์หลักคือ การควบคุมการเข้าใช้ทรัพยากรเครือข่ายให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ Firewall, Encrypt, Certificate Authority เป็นต้น