บริการตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทราบถึงปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยแสดงในรูปแบบของกราฟปริมาณการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีหัวข้อในการตรวจสอบดังนี้

1. Graphs แสดงรูปแบบของกราฟโดยแสดงปริมาณการใช้งานทุก 5 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง

   - Building_NSTRU ใช้ตรวจสอบปริมาณการใช้งานระหว่าง ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยไปยังอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

2. Weathermap แสดงแผนผังการเชื่อมต่อและการใช้งานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณประจำอาคารต่างๆ

 

คลิ๊ก! ตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย