ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับ ISP จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจำนวน 2 Link ดังนี้

  1. บริการอินเทอร์เน็ตของ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ้งทางมหาวิทยาลัยใช้เป็น ลิงค์หลัก ความเร็วที่ได้รับอยู่ที่ 2Gbps หมายเลข IP Address ที่ได้รับ
  • IPV4 : 202.29.33.1/24
  • IPV6 : 2001:3C8:9402:AAAA::1/64
  1. บริการอินเทอร์เน็ตของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ซึ้งทางมหาวิทยาลัยใช้เป็น ลิงค์สำรอง กรณีที่ (UniNet) ลิงค์หลักมีปัญหา ความเร็วที่ได้รับอยู่ที่ 900/900Mbps หมายเลข IP Address ที่ได้รับ
  • IPV4 : 61.7.241.128/27

 

การออกแบบระบบเครือข่าย มีเกณฑ์ในการพิจารณาออกแบบดังนี้

1. เพื่อให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์รองรับการสื่อสารข้อมูลที่มีความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า 100Mbps)

2. เพื่อแยกส่วนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของงานบริหารและงานบริการการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจน

3. เพื่อให้เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก

4. ระบบเครือข่ายจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่นิยมในการใช้งาน 

ตารางแสดง ข้อมูลเฉพาะของเครือข่าย

ขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth)

  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กับ ม.ราชภัฎนครศรีฯ

         2Gbps

  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) กับ ม.ราชภัฎนครศรีฯ

      900Mbps

  เครือข่ายหลัก (Campus Backbone) กับ อาคารต่างๆภายใน ม.ราชภัฎนครศรีฯ

   1,000Mbps

  จุดใช้บริการ (Bandwidth to Destop) ภายในอาคารต่างๆ ของ ม.ราชภัฎนครศรีฯ

  100-1,000Mbps

โครงข่ายใยแก้วนำแสง (Optical Backbone)

  ระหว่างอาคาร คณะ, สำนักงาน, หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย

  38 อาคาร

  ระหว่างอาคาร หอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย

  5 อาคาร