ขั้นตอนในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย

1.การศึกษาวิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์ ICT รวมถึงเป้าหมายของการใช้งานระบบเครือข่าย

  วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คือการศึกษาถึงนโยบายและความต้องการทั้งปัจจุบันและในอนาคต ที่จะนำระบบเครือข่ายมาใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ICT และลักษณะการดำเนินธุรกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการศึกษาความต้องการทั้งจากผู้บริหารในระดับนโยบาย เช่น การให้ระบบเครือข่ายที่มีความเสถียรและปลอดภัยสูง หรือการให้ความคล่องตัวในการทำงานนอกสถานที่ รวมถึงการศึกษาความต้องการในระดับผู้ปฎิบัติการ เช่น เรื่องของความสามาถในการบริหารและจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้จะรวมถึงการพิจารณาลักษณะของ Software ที่มีความต้องการใช้ เพราะอาจมีผลถึงประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย

สิ่งที่ได้รับ > บทวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ICT และสิ่งที่คาดหวังจากระบบเครือข่าย > แผนยุทธศาสตร์ทางด้านระบบเครือข่าย

2.การประเมินความสามารถของระบบเครือข่ายปัจจุบันในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินความสามาถและข้อจำกัดของระบบเครือข่ายปัจจุบัน ตั้งแต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ระดับ Architecture กระบวนการจัดการ และ skill ของทีมงาน หลักการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายข้างต้นสิ่งที่ได้รับแผนที่การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทางกายภาพ (Physical network layout) ทั้ง Wired and Wireless

- แผนที่และข้อมูลการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Logical (Logical network layout) ระดับ Layer 2 และ Layer 3

- ข้อมูลอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย (Networking devices inventory)

- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ (Networking device performance report)

- Configuration ของอุปกรณ์ (Network devices configuration)

- มาตรฐานการตั้งชื่อ (Naming Convention)

- Addressing Scheme

- ลักษณะของ Application และผลกระทบกับระบบเครือข่าย (Impact from application to network performance and vice versa)

- คุณลักษณะของระบบเครือข่าย ซึ่งรวมถึง Bandwidth Utilization and Bottleneck, Delay

- ประสิทธิภาพของ Management tool และกระบวนการจัดการ

- รายงานความสามารถ และข้อจำกัดของระบบเครือข่าย (Network Assessment Report)

3.การวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap) ระหว่างยุทธศาสตร์ ICT กับความสามารถของระบบเครือข่ายปัจจุบันในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาช่องว่างหรือความสามารถที่จำเป็นต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติมของระบบเครือข่ายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งาน และลักษณะของ software หรือ technology โดยพิจารณาจากหลักการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายข้างต้น เพื่อที่จะนำไปออกแบบระบบเครือข่ายและข้อเสนอแนะอื่นๆ

  สิ่งที่ได้รับบทวิเคราะห์ความสามารถและข้อจำกัดของระบบเครือข่าย (Network Analysis Report) ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ICT และยุทธศาสตร์ระบบเครือข่าย (Network Re-design and Improvement Strategy)

4.การออกแบบหลักการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายข้างต้นจะถูกนำมาใช้ในการ ออกแบบระบบเครือข่าย โดยจะเน้นถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ICT กับผลจาการวิคราะห์หาช่องว่าง (Gap) เพื่อให้มีสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับการใช้งานปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งคุ้มค่าการลงทุนเพราะอาจจะไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือลงทุนใหม่ทุกส่วน ทั้งนี้การออกแบบจะรวมถึงกระบวนการการจัดการและบริหารระบบ เช่น skills ของบุคลลากรที่ต้องพัฒนา กระบวนดูแลและจัดการระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงโครงสร้างและบทบาทของทีมงานที่จำเป็นสิ่งที่ได้รับ

- แผนการปรับปรุงและออกแบบ (Network Re-design and Improvement Plan)

- แผนที่การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทางกายภาพที่ออกแบบใหม่ (New physical network layout) ทั้ง Wired and Wireless

- แผนที่และข้อมูลการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Logical ระดับ Layer 2 และ Layer 3 ที่ออกแบบใหม่ (New logical network layout at Layer 2 and Layer 3)

- ข้อเสนอในการเลือกชนิดและรุ่นของอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายที่ออกแบบใหม่ (Networking Devices Proposition)

- Configuration ของอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายใหม่ (Network devices configuration)

- มาตรฐานการตั้งชื่อบนระบบเครือข่ายใหม่ (Naming Convention)

- Addressing Scheme ของระบบเครือข่ายใหม่

- คุณลักษณะของระบบเครือข่ายใหม่ (Planned Network Characteristic and Performance)

- Management tool และกระบวนการจัดการของระบบเครือข่ายใหม่