ข้อตกลงว่าด้วยการบริหารเครือข่ายในหน่วยงาน 

1. หน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลและบริหารเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งในหน่วยงาน

2. หน่วยงานมีหน้าที่ในการกำหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบเพื่อประสานงาน เพื่อขออนุมัติดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามนโยบายและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. หน่วยงานมีหน้าที่ในการดูแลการต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานตามนโยบายการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทั้งนี้หน่วยงานต้องไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่น ใดที่มิได้อยู่ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือใช้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเป็นทางผ่านโดยมิได้รับอนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ที่ อธิการบดีมอบหมาย การกระทำใดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลเสียหายหรือโทษตามที่กฏหมายบัญญัติ

4. หน่วยงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ยื่นให้ต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขึ้นจดทะเบียนหรือขอเปิดบริการอื่นใด

5. หน่วยงานที่มิได้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หากแต่ต่อเชื่อม และ/หรือใช้หมายเลขไอพีแอดเดรสของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง