ข้อตกลงการเชื่อมต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1. ข้อตกลงนี้ครอบคลุมเครือข่ายของหน่วยงานใดๆ ที่ใช้ไอพีแอดเดรสเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชซึ่งในข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกวา “หน่วยงาน”

2. หน่วยงานมีหน้าที่จัดเตรียมระบบและข้อปฏิบัติในการบริการจัดการเครือข่ายให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

3. การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต้องอยู่ภายใต้นโยบายการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของมหาวิทยาลัย

4. หัวหน้าหน่วยงานต้องมอบหมายให้มีผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ และแจ้งชื่อและรายละเอียดตามข้อกำหนดแก่ มหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน

5. เซิร์ฟเวอร์ที่หน่วยงานเปิดให้บริการต้องแจ้งขึ้นทะเบียนกับมหาวิทยาลัยก่อนการเปิดให้บริการ

6. การให้บริการเซิร์ฟเวอร์ต้องเป็นไปตามประกาศว่าด้วยการลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

7. หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เครือข่ายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. มหาวิทยาลัยคงไว้ซึ่งอำนาจในการสืบสวน ตรวจสอบข้อมูลการจราจร ตลอดจนคงไว้ซึ่งอำนาจ จำกัด หรือระงับการใช้เครือข่ายของหน่วยงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากได้รับแจ้ง หรือ ตรวจพบการกระทำใดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงปลอดภัย ปัญหาเสถียรภาพ หรือการกระทำ ที่ขัดต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือกฏหมายแห่งรัฐ ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา