ข้อตกลงการใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรได้ใช้เครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ภารกิจ  และปณิธาน มหาวิทยาลัยกำหนดข้อตกลงการใช้เครือข่ายฉบับนี้เพื่อให้ผู้ใช้รับทราบและลงนาม ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามดังนี้

1. สิทธิการใช้เครือข่ายเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะ (privilege) ที่มหาวิทยาลัยเอื้ออำนวยให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับสิทธิไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นใด

2. ผู้ใช้ต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้บัญชีเครือข่าย และมีหน้าที่ต้องรักษารหัสผ่านเป็นความลับเฉพาะตน รวมทั้งระมัดระวงมิให้ผู้อื่นลักลอบใช้บัญชีของตน

3. มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมระบบเก็บรักษาและสำรองข้อมูลขั้นพื้นฐานให้ แต่ผู้ใช้ยังมีหน้าที่ดูแลและปกป้องรักษาข้อมูลของบัญชีผู้ใช้เอง ผู้ใช้ไม้สามารถเรียกร้องค่าทดแทนใดๆหากข้อมลเกิดความเสียหายมิว่ากรณีใดๆ

4. ผู้ใช้จะต้องรายงานปัญหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่บังเอิญพบ หรือเหตุล่วงละเมิดความปลอดภัย โดยติดต่อหน่วยรับแจ้งเหตุที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 19

5. ผู้ใช้จะไม่ดำเนินการใดเพื่อให้ได้สิทธิหรือลำดับความสำคัญ หรือครอบครองทรัพยากรระบบเกินขอบเขตที่พึงได้

6. ผู้ใช้จะไม่ใช้เครือข่ายเพื่อประกอบกิจการซึ่งขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัย

7. ผู้ใช้จะไม่เปิดให้บริการใดในเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

8. ผู้ใช้จะไม่นำไอพีแอดเดรสของมหาวิทยาลัย ไปขึ้นทะเบียนชื่อโดเมนโดยไม่ได้รับอนุญาต

9. ผู้ใช้ได้ศึกษาและทำความเข้าใจพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ผู้ใช้ทราบว่าการกระทำใดที่ขัดต่อพระราชบัญญัติจะมีโทษความผิดตามกฏหมายกำหนด

10. มหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่ตรวจตราการใช้เครือข่ายของผู้ใช้ในกรณีปกติ แต่มหาวิทยาลัยมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่ต้องติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลจราจรและการเฝ้าระวังเพื่อคงไว้ซึ่งบริการที่มั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีอำนาจในการสืบสวน ตรวจสอบข้อมูลการจราจร ตลอดจนคงไว้ซึ่งอำนาจจำกัด ระงับ หรือเพิกถอนสิทธิการใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า หากได้รับแจ้งหรือตรวจพบการกระทำใดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงปลอดภัย ปัญหาเสถียรภาพ หรือการกระทำที่ขัดต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือกฏหมายแห่งรัฐ