ข้อตกลงการขออนุญาตเปิดบริการเซิร์ฟเวอร์และบริการอื่นผ่านเครือข่าย 

1. เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ครอบคลุมเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2. เซิร์ฟเวอร์ต้องติดตั้งระบบประสานจังหวะเวลา (NTP: Network time protocol) ให้ตรงกับเวลาเซิร์ฟเวอร์บริการเวลาเครือข่าย (Network Time Server) ของมหาวิทยาลัย

3. เซิร์ฟเวอร์ต้องติดตั้งกลไกสนับสนุนการบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2560 และส่งบันทึกข้อมูลจราจรดังกล่าวมาที่เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

4. เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้บริการกระดานแสดงความคิดเห็น เช่น เว็บบอร์ด ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ต้องจัดเตรียมให้มีระบบบัญชีผู้ใช้และสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ผู้นั้นได้ และอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เมื่อล็อกอินเพื่อยืนยันตัวบุคคลแล้วเท่านั้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไม่จัดบริการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรในกรณีนี้ หากแต่ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ต้องจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับบันทึกข้อมูลจราจร ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2560 และผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เป็นผู้รับผิดชอบต่อผลกระทบหรือการดำเนินการใดๆ หากเกิดกรณีละเมิดข้อกฎหมาย

5. มหาวิทยาลัยคงไว้ซึ่งอำนาจในการสืบสวน ตรวจสอบข้อมูลการจราจร ตลอดจนคงไว้ซึ่งอำนาจจำกัด หรือระงับ การใช้เซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากได้รับแจ้ง หรือตรวจพบการกระทำใดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงปลอดภัย ปัญหาเสถียรภาพ หรือการกระทำที่ขัดต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือกฏหมายแห่งรัฐ ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา