ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช NSTRU_Net

  โครงสร้างพื้นฐานของการออกแบบระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจึงนับว่ามีความสำคัญสำหรับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถาบันการศึกษา

 

ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับ ISP จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจำนวน 2 Link ดังนี้

  1. บริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ้งทางมหาวิทยาลัยใช้เป็น ลิงค์หลัก ความเร็วที่ได้รับอยู่ที่ 1/1Gbps หมายเลข IP Address ที่ได้รับ
  • IPV4 : 202.29.33.1/24
  • IPV6 : 2001:3C8:9402:AAAA::1/64
  1. บริการอินเทอร์เน็ตของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ้งทางมหาวิทยาลัยใช้เป็น ลิงค์สำรอง กรณีที่ (UniNet) ลิงค์หลักมีปัญหา ความเร็วที่ได้รับอยู่ที่ 900/900Mbps หมายเลข IP Address ที่ได้รับ
  • IPV4 : 61.7.241.128/27

การออกแบบระบบเครือข่าย มีเกณฑ์ในการพิจารณาออกแบบดังนี้

1. เพื่อให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์รองรับการสื่อสารข้อมูลที่มีความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า 100Mbps)

2. เพื่อแยกส่วนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของงานบริหารและงานบริการการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจน

3. เพื่อให้เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก

4. ระบบเครือข่ายจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่นิยมในการใช้งาน 

  เครือข่ายย่อยของแต่ละเครือข่ายมีเทโปโลยีแบบดาวทำงานที่ IOS Network Layer 2 และเชื่อมโยงกันไปที่ Internet Backbone ในลักษณะ Callapsed backbone ที่ IOS Network Layer 3 เครือข่ายย่อยแต่ละเครือข่ายมีโครงสร้างเป็นแบบ Collapsed backbone เช่นกันโดยการเชื่อมโยงระหว่างอาคารใช้สายใยแก้วนำแสง และการเชื่อมโยงภายในอาคารใช้สายคู่ตีเกลียว (Unshieled Twisted Pair : UTP) Category 5E หรือ Category 6 ซึ่งมี อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ที่ช่วยในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายและทำงานที่ IOS Network Layter 2

  Collapsed backbone เป็น backbone ที่สามารถวางใจได้ในการเชื่อมโยงและเป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆไว้ที่เป็นศูนย์กลางของระบบซึ่ง backbone ของมหาวิทยาลัยสามารถติดตั้งได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

 ข้อกำหนดของ Backbone LAN

1. Network Protocal Support : TCP/I

2. Management Protocal System : SNMP

3. Backbone Capcity : 100-1000 Mbps

  โปรโตคอลที่ใช้งาน Transmission Control Protocal/Internet Protocal (TCP/IP) เป็นโปรโตคอลหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย

  เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต (Ethernet Technology) เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกัน เพราะเป็นเทคโนโลยีทีนิยมใช้แพร่หลายทั่วโลก สามารถขยายขอบเขตของการใช้งานได้อย่างเป็นอิสระ และมีความคงทนของเครือข่ายหากเกิดความเสียหาย ซึ่งจะทำให้การทำงานชะงักงันเฉพาะส่วนที่เสียหายเท่านั้น

ตารางแสดง ข้อมูลเฉพาะของเครือข่าย

ขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth)

  สกอ. (UniNet) กับ ม.ราชภัฎนครศรีฯ

  1/1 Gbps

  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับ ม.ราชภัฎนครศรีฯ

  900/900 Mbps

  เครือข่ายหลัก (Campus Backbone) กับ อาคารต่างๆภายใน ม.ราชภัฎนครศรีฯ

  1 Gbps

  จุดใช้บริการ (Bandwidth to Destop) ภายในอาคารต่างๆ ของ ม.ราชภัฎนครศรีฯ

  100 - 1,000 Mbps

โครงข่ายใยแก้วนำแสง (Optical Backbone)

  ระหว่างอาคาร คณะ, สำนักงาน, หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย

  38 อาคาร

  ระหว่างอาคาร หอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย

  5 อาคาร